Normes bàsiques de funcionament

NORMES DE VOL

Els socis :Els  nous socis pagaran una quota única d’alta o matricula de 110€

Els socis, a mes a mes, pagaran una quota anual de 170€ (aquesta quota inclou la llicencia federativa)

FAC que tramitarà el club i s’entregarà a tots els socis per poder gaudir de les
avantatges de les mateixes, la mes important la cobertura de dans a tercers), al complimentar
la fitxa de inscripció ens heu d’enviar el nº de DNI o en el seu lloc el nº del passaport i data de naixement.
Quan un soci deixi de pagar la quota anyal sense motiu comunicat al club se’l donarà de baixa
com a soci i en cas de tornar-se a donar d’alta acceptarà les mateixes condicions que un soci nou.

Si la baixa es per motius justificats, en tornar a donar-se d’alta al club no mes pagarà la quota anual. 

ELS FILLS DELS SOCIS Fins que no hi hagi una normativa específica , Podran volar

acompanyats del soci (pare o mare).

ELS SOCIS RESIDENTS A LA SEU Facilitaran un nº de compte per poder passar les quotes

durant el mes de gener de cada any.
PROVA : Es donarà als possibles nous socis la possibilitat de provar les instal·lacions en un
període màxim de dos mesos .
TANCA, CASETA i HANGAR : Tots els socis disposaran d’una clau (que regularment s’anirà
canviant) per la tanca d’entrada a les instal·lacions que en acabar l’activitat tindran cura de
tornar a deixar-ho tot net i tancat, en cap cas es podrà deixar aquesta clau a tercers sense
l’autorització del club.

ELS DANYS OCASIONATS PER UN MAL US DEL CONTROL DE FREQÜÈNCIES ES
RESPONSABILITAT DEL QUI INCOMPLEIXI AQUESTA NORMA

 Un cop acabada la jornada de vol cada soci tornarà la tarja de freqüència al seu lloc
Els models es col·locaran a la zona de boxes marcada per cada pilot
El transit per la rodadura es farà en el sentit favorable per el normal enlairament
Es demanarà sempre permís per enlairar-se als possibles pilots que estiguin volant abans
d’entrar a la pista principal.
Es procurarà no enlairar mes de 4 models al mateix temps i els pilots es posaran el mes prop
possible (zona de pilotatge) per tal de comunicar-se i demanar pista per enlairar-se o aterrar.
Es volarà sempre per davant de la línea de la pista principal en cap cas per sobre dels
boxes , el pàrquing, els pilots ó sobre el públic.

Els socis es fan responsable de cumplir el conveni 

CARTA OPERACIONAL ENTRE FERRONATS Y CLUB SEDIS

 que tenim pactact amb l’aeroport.

El models amb motor, procuraran posar-los en funcionament fora dels
boxes i hauran de parar-lo avanç d’entrar-hi, els pilots es situaran en la zona
marcada a tal fi (zona de pilotatge) es demanarà sempre permís per enlairar-
se o aterrar als altres possibles pilots, la finestra de vol serà sempre per
davant de la línia de pista, en cap cas es sobrevolarà la zona de boxes o de
públic.

Els velers remolcats o autònoms compliran les mateixes normes que els
models amb motor, tan el pilot del remolcador com el pilot del veler podran
estar a la capçalera de pista no mes per enganxar el model i sempre
demanant permís als altres possibles pilots, al hora de pilotar s’hauran (els
dos) de situar a la zona de pilots o distanciats per seguretat de la capçalera.

Els models (avions) elèctrics sigui quin sigui el seu format o model, hauran
de complir les mateixes normes que els models amb motor, en cas de ser
models llançats a ma ho faran des de la zona de pilotatge.

Els helicòpters amb motor o elèctrics hauran de respectar els mateixos
criteris que els avions amb motor i en cap cas fer maniobres arriscades prop
de la zona de pilotatge.

Vol de vesant : Es mantindran les mateixes normes anteriors encara que es
pot volar mes nº de models en funció dels criteris dels mateixos pilots, els
pilots han de procurar no situar-se a la zona de vol dels models motoritzats (al
final de pista)
La zona de boxes estarà situada sota els arbres al costat del monòlit.

Neteja Cada pilot es recollirà i s’emportarà totes les seves deixalles cada dia
en acabar l’activitat, hi ha un container a la sortida de les instal·lacions.
 

Es responsabilitat del soci els perjudicis o danys que puguin ocasionar els
amics familiars o acompanyants que portin a les instal·lacions, així com els
danys que puguin ocasionar els nens petits, amics o animals de companyia.

 

Real Decreto 1036/2017

1. Los aeromodelos civiles deberán estar homologados o, en otro caso, contar con la
aprobación por escrito de la federación aeronáutica deportiva competente en los términos
previstos en el anexo II y utilizar las radiofrecuencias autorizadas en España para esta
actividad.


Artículo 26. Excepciones a la declaración de conformidad aeronáutica.
1. No precisarán la declaración de conformidad aeronáutica las siguientes actividades aéreas:
a) Los acontecimientos en los que participen exclusivamente globos tripulados.
b) Las demostraciones que consistan exclusivamente en exhibiciones de paracaidismo.
c) Las exhibiciones que se limiten las siguientes actividades:
1.º) Paracaidismo, ala delta y parapente no motorizados;
2.º) Alas delta y parapente con motor o aeromodelismo.

3. Cualquier otro participante debe disponer de forma obligatoria para participar en la
demostración aérea de un seguro de responsabilidad civil a terceros con una cobertura
mínima de:
a) 150.000 € para alas delta, paracaídas, parapentes y aeromodelos en vuelo circular.
b) 250.000 € para alas delta con motor, parapentes motorizados y aeromodelos
radiocontrolados de menos de 10 kg y velocidad máxima inferior a 200 km/h.
c) 500.000 € cuando se trate de aeromodelos radiocontrolados de peso comprendido entre 10
y 25 kg o cuando se vayan a alcanzar velocidades superiores a 200 km/h.

14.º Aeromodelistas: deberán estar en posesión de la cualificación prevista en la
reglamentación vigente para pilotar el aeromodelo de que se trate en presencia de
público, o en su defecto acreditar las exigencias de aptitud o experiencia que sea
requerida por la Real Federación Aeronáutica española o por la Federación autonómica
correspondiente.

Distancia de separación entre LDE y LDD según el tipo de demostración y peso del
aeromodelo
Aeromodelo
Peso del aeromodelo (kg) Distancia de separación entre la LDD y la LDE
Vuelo circular Todos. 10 m
Radiocontrolado (motor de pistón) Menos de 10 kg. 30 m
Entre 10 kg y 25 kg. 50 m
Radiocontrolado (turbina de gas) Todos. 75 m

Para exhibición de aeromodelos radiocontrolados de más de 3 metros de envergadura y/o
peso superior 25 kg, las distancias de separación previstas en la tabla 3 deberán aumentarse
al menos en 25 metros. Igualmente, se aumentarán en esa distancia cuando se vayan a
alcanzar velocidades superiores a 200 km/h.


Con carácter general, en las demostraciones de radio control, para aumentar las condiciones
de seguridad y dejar máxima libertad de maniobras a los aeromodelos que realizan la
exhibición, la zona reservada a los espectadores se situará en un sólo lado respecto del
emplazamiento del área de presentación. En ningún caso podrá haber espectadores en la
prolongación de la pista, ni en el sector de aproximación ni en el de despegue.
En las demostraciones de aeromodelismo de vuelo circular, el área de presentación debe
estar vallada en todo su perímetro con una malla de suficiente resistencia y de al menos 2
metros de altura para evitar que accidentalmente un aeromodelo pueda salirse del área de
presentación; la malla coincidirá con la LDD. En las demostraciones de vuelo circular puede
preverse la situación del público alrededor de toda el área de presentación, pero siempre a
partir de la LDE.
Tanto en vuelo circular como en radio control, la LDE se delimitará de forma segura
mediante cuerdas, cintas, vallas o mediante otros métodos que impidan el paso del público.
Los vuelos de los aeromodelos se deben realizar con la separación adecuada respecto de las
otras exhibiciones en vuelo de la demostración, tanto en la distancia como en el tiempo.

Este real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid, el 11 de diciembre de 2009.
Los aeromodelos de dimensiones excepcionales o de peso más elevado, precisarán de un
informe especial de la correspondiente federación aeronáutica deportiva y, cuando ésta lo
considere pertinente, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el que se concreten las
posibles condiciones especiales de vuelo, las distancias necesarias, la cobertura de los
seguros o las garantías financieras sustitutivas que procedan conforme a lo previsto en este
real decreto, y cualesquiera otras medidas de seguridad que la Agencia de Seguridad Aérea
estime convenientes.

  • PLA DE LES FORQUES.
  • info@aerosedis.org
  • C/ La Roda 9
  • 25700. La Seu d’Urgell